Вещи, которыми стоит поделиться!
Homepage План конспект уроку з ф зкультури спортивн гри


План конспект уроку з ф зкультури спортивн гри


Правила внутрішнього трудового розпорядку школи. Разом з медичними працівниками контролювати стан здоров'я дітей і регулювати їх фізичне навантаження. Працює в режимі тижневого навантаження, розкладу уроків, графіка позакласної роботи, затверджених директором школи на по­чатку навчального року. Основну і додаткову літературу з фізичної культури, програму з фізичної культури. На підвищення кваліфікації і перепідготовку. Окрім того, за наявності умов, для учнів спеціальних медичних груп організовуються два додаткових заняття за програмами «Фізична культура» для спеціальних медичних груп загальноосвітніх навчальних закладів. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів із фізичної культури затверджені наказом МОН України від 05. Планує заходи з фізичної культури на навчальний рік, навчальний семестр. Складати і переглядати один раз на три роки інструкції з охорони праці, виробничої санітарії, протипожежної безпеки і здійснювати нагляд за їх дотриманням. Навчальні плани та програми Типовими навчальними планами для загальноосвітніх навчальних закладів на вивчення предмета передбачено: - у 5-7 класах — 2,5 год. На вільний вибір форм, методів, засобів навчання, методи оцінки знань учнів. Наприклад, якщо учень учениця виконав ла залікову вправу на певний рівень, але, при цьому, його її особистий результат виконання цієї вправи поліпшився порівняно з попереднім показником, учитель може виставити оцінку, на 1-2 бали вищу за ту, яка передбачається контрольними навчальними нормативами. З фізичної культури є підвищення якості викладання предмета «Фізична культура» в загальноосвітній школі, виявлення творчих здібностей... Брати участь у роботі педагогічної ради школи і нарадах, які проводяться дирекцією школи. Уроки проводить згідно з розкладом уроків, заміняє у встановленому порядку тимчасово відсутніх вчителів тієї ж спеціальності на умовах погодинної оплати і згідно з тарифікацією в залежності від тривалості заміни. Сагайдачного 37, Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України, каб. За результатами медичних оглядів знати фізичну підготовленість й функціональні можливості кожного учня, якщо в учня з'являються ознаки втоми або якщо він скаржиться на слабкість чи погане самопочуття, негайно відіслати його до лікаря. При оцінюванні навчальних досягнень з фізичної культури також враховуються: особисті досягнення школярів протягом навчального року; ступінь активності учнів на уроках; залучення учнів до занять фізичною культурою в позаурочний час; участь у змаганнях всіх рівнів. До проходження державної підсумкової атестації з фізичної культури допускаються учні основної медичної групи. У своїй діяльності вчитель фізичної культури керується Конституцією України і законами України, указами Президента України, рішеннями кабінету Міністрів України, органів управління освіти всіх рівнів з питань освіти і виховання учнів, правилами і нормами охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту, Статутом школи правилами внутрішнього розпорядку, наказами і розпорядженнями директора школи, посадовою інструкцією , трудовою угодою контрактом. Учитель фізичної культури повинен уважно оглянути місце проведення занять, переконатися в справності спортобладнання, надійності установлення і закріплення, відповідно до санітарно-гігієнічних вимог, що ставляться до місця проведення занять. Порядок їх проведення визначає вчитель відповідно до календарнотематичного планування. Проводити позакласну роботу з учнями. Одержує від дирекції школи матеріали нормативно-правового і організаційно-методичного характеру, знайомиться з відповідними документами. При цьому оцінка за виконання нормативу не є домінуючою під час здійснення тематичного, семестрового чи річного оцінювання. Повинен знати Учитель фізичної культури повинен знати: 5. Основи формування системності знань учнів. Проводить вступний, первинний, цільовий та позаплановий інструктажі з учнями з охорони праці та безпеки життєдіяльності під час занять з обов'язковою реєстрацією у "Журналі реєстрації інструктажів з праці для учнів" та в класному журналі. Для оцінювання розвитку фізичних якостей використовуються навчальні нормативи, які розроблено для кожного року вивчення модуля. Правила виробничої санітарії та гігієни праці.


Забезпечувати повну безпеку учнів, виконання вимог техніки безпеки під час проведення уроків та фізкультурно-оздоровчих заходів.


Ця посадова інструкція розроблена на основі тарифно-кваліфікаційної характеристики... Ьтури є підвищення якості викладання предмета «Фізична культура» в загальноосвітніх навчальних закладах, виявлення творчих здібностей... Повинен знати Учитель фізичної культури повинен знати: 5. На основі зазначених показників учителі можуть застосовувати різноманітні системи нарахування «бонусних» балів. Володіти сучасними формами, методами організації навчально-виховного процесу, забезпечувати результативність та якість своєї праці. За застосування, в тому числі одноразове, як методу виховання фізичного чи психічного насильства над особою учня, а також скоєння іншого аморального вчинку вчитель може бути звільнений з посади відповідно до трудового законодавства і Закону України «Про освіту». Психологічні основи диференційованого навчання. Сутність уроку як основної форми процесу навчання і виховання. Дотримується у роботі Конвенції про права дитини. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів із фізичної культури затверджені наказом МОН України від 05. Проводити позакласну роботу з учнями. У цьому навчальному році запроваджується нова навчальна програма і для старшої школи.

Related queries:
-> алгебра 8 класс мордкович модуль действительного числа конспект урока
Основні теорії методів навчання, їх класифікацію.
-> видеоуроки вязания крючком каймы для скатерти филейным узором
план конспект уроку з ф зкультури спортивн гри -> конспекты развивающих занятий по развитию речи по теме домашние животные
З метою підвищення фахового рівня вчителів фізичної культури, виявлення, вивчення та поширення позитивного досвіду нестандартних підходів щодо розвитку фізичних якостей учнів проводяться різноманітні конкурси фахової майстерності.
-> сочинение роль образа кондрата майданникова в романе м.шолохова «поднятая целина»
Ьтури є підвищення якості викладання предмета «Фізична культура» в загальноосвітніх навчальних закладах, виявлення творчих здібностей...
-> hp laserjet 2055p драйвер
Ьтури є підвищення якості викладання предмета «Фізична культура» в загальноосвітніх навчальних закладах, виявлення творчих здібностей...
->SitemapПлан конспект уроку з ф зкультури спортивн гри:

Rating: 89 / 100

Overall: 80 Rates